ലക്ഷ്യബോധം

Listen now (9 min) | "ലക്ഷ്യബോധമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ദിശ നഷ്ടപ്പെട്ട കപ്പൽ പോലെയാണ്." തോമസ് കാർലൈൽ

Listen →