മനഃശാസ്ത്ര കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഭാഗം - 6

Listen now (4 min) | ഇന്നത്തെ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ന്യൂറൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകളെ പറ്റിയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.

Listen →