അച്ഛൻ അറിയാൻ - ഭാഗം 1

"എന്റെ അപ്പ ഒരു സൂപ്പർമാൻ, " ചില ചെറിയ ആൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. ഏതു മകനും അവന്റെ വളർച്ചയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ തന്റെ പിതാവിനെ 'സർവ്വശക്തനായി ' കാണാറുണ്ട്. അത്തരം ഘട്ടത്തിൽ പിതാക്കന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും പറയേണ്ടതുമായ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്.

Read →