തകിടം മറിച്ചിലിലെ സാദ്ധ്യതകൾ

സംരംഭകത്വവികസനപരിശീലനപരിപാടിക്കിടയിൽ പരിചയപ്പെട്ട നാട്ടിൻപുറത്തുകാരിയും കുടുംബിനിയുമായ ഒരു മധ്യവയസ്കയാണ് സുധ. തകിടം മറിച്ചിലിലെ സാദ്ധ്യതകളെയും അവ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെയും അവ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന രീതികളെയും വല്ലാതെ തുറന്നു വയ്ക്കുന്നു, അവരുടെ ജീവിതം. ഒരു സാധാരണ നാട്ടിൻപുറത്തെ കർഷകകുടുംബത്തിലെ ആറ് മക്കളിൽ മൂന്നാമത്തെ പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു അവർ. അവരുടെ ജീവിതം അവരുടെ വാക്കുകളിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കാം.

Read →