എന്തുകൊണ്ട് സയൻസ് മാതൃഭാഷയിൽ പഠിപ്പിക്കണം....

തദ്ദേശീയ ഭാഷകളില്‍ സയന്‍സ് വിദ്യാഭ്യാസവും അറിവും പകര്‍ന്ന് നല്‍കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെകുറിച്ചാണ് നമ്മള്‍ ഇവിടെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നത്. സയന്‍സ് ഇന്‍ഡിക്കയുടെ ദൗത്യവും അതുതന്നെയാണ്

Read →