പ്രണയം തകർക്കുന്ന മനസ്സുകൾ...Listen now (5 min) | ഭാഗം 2
കൗമാരക്കാരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 7കാര്യങ്ങൾ
പാരാഫിലിയാസ്/പാരാഫിലിക് ഡിസോർഡേഴ്‌സ് Listen now (6 min) | ഭാഗം-4
പ്രണയം തകർക്കുന്ന മനസ്സുകൾ.Listen now (5 min) | ഭാഗം 01
ഭാഗം-3
മനഃശാസ്ത്ര കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഭാഗം - 6Listen now (4 min) | ഇന്നത്തെ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ന്യൂറൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകളെ പറ്റിയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.
അച്ഛൻ അറിയാൻ ഭാഗം - 36Listen now (11 min) | കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ കാലമാണോ കൗമാരം?
പുറംചട്ട കണ്ട് പുസ്തകത്തേ വിലയിരുത്തരുത്, മനുഷ്യരേയും!Listen now (7 min) | പ്രശസ്ത സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ജോൺ ജേക്കബിന്റെ കേസ് സ്റ്റഡികളിലൂടെ.
and
2
See all

Huddle